U2egipt

syB15Astrologija pruža mogućnost strukturiranja životnih iskustava koja nisu na prvi pogled povezana. Na taj način možemo dobiti novu perspektivu na vlastiti život i doći do novih spoznaja.

Ovaj tekst je nastavak na tekst Astrologija kao "čitanje" horoskopa ...

 

Korak dalje od puke priče (tj. "čitanja" horoskopa) može biti astrologija kao sredstvo pomoći u strukturiranju nečijih životnih iskustava. Primijetio sam da ljudi često ne povezuju čak ni svoja vlastita životna iskustva. Recimo ono što se zbiva na poslu kao da je odvojena stvar od onoga što nam se zbiva u braku ili obitelji. Ljudi često ne primjećuju obrasce koji se protežu kroz razna životna područja. I sami astrolozi često padnu u tu zamku prilikom tumačenja jer u horoskopu imamo kuću braka, kuću karijere, kuću novca, pa po tim odvojenim obrascima često i astrolozi tumače život. No život nije tako segmentiran i odvojen – sve se preklapa, a stvari se paralelno odvijaju. Astrologija upravo u tom smislu može pomoći čovjeku da počne povezivati naizgled različita iskustva, a onda i sagledavati svoj život malo šire od pojedinačnih i izdvojenih događaja. Tako možemo dobiti širi kontekst nečijeg života, a onda se počinje nazirati i "priča" u pozadini. Ovdje čak ne govorim o tome da bi se u natalu trebali vidjeti objašnjenja ili smisao nekih događaja, jer mislim da je smisao nešto što mi tek stvaramo upravo kada započnemo to povezivanje raznih iskustva i kad im priđemo iz malo šire ili drugačije perspektive. I opet je tu važno da sam astrolog prije svega vodi čovjeka kroz proces njegovog traženja odgovora. Jer kao što rekoh, samo čovjek sam zna sve o sebi, a mi kao astrolozi možemo usmjeriti, dati naglasak na neke teme kako bi čovjek počeo formulirati svoj vlastiti put ili smisao.

I opet, zamka je za astrologa kada on sebe počne doživljavati kao nekog koji zna smisao života neke druge osobe, kao da on ima neki monopol na kozmičke "istine"... Mi možemo iz horoskopa naslutiti gdje se nalazi konflikti, koji životni motivi se sukobljavaju i rade probleme, no uvijek trebamo dozvoliti čovjeku da on sam počne povezivati te motive u njemu smislenu cjelinu. Jer ako namećemo ljudima svoje ideje o onom što bi trebali, ili što ne bi trebali činiti tada padamo u zamku (obostrane) projekcije koja nikom nije korisna (bar ne u ovom obliku). To se posebno odnosi na situacije kada se bavimo pojedinačnim događajima i svojstvima te idemo u specifičnosti opisa bez da smo uzeli u obzir kontekst stvarnog života čovjeka. Zato je nužno za astrologa da pažljivo sluša čovjeka tijekom konzultacije jer su te povratne informacije zapravo kontekst života, pa tijekom konzultacije često moramo korigirati naše inicijalne procjene.

Priča, narativ, fantazma

To povezivanje, astrološko i životno, to kreiranje životne priče, netko bi mogao zvati i pukim placebom, iluzijom. No priča, mašta, fantazme su možda puno dublje povezani s nama samima. Postoji i u psihologiji jedna vrsta terapije koja se i zove "narrative therapy", dakle terapija pričom ili narativom. Tu terapeut pušta klijenta da konstruira razne priče oko nekog problema pa na taj način kroz "maštu" izlaze neki dublji motivi čovjekove psihologije. Metoda nalaženja "osobnog mita" također se često nalazi u nekim psihologijama i metodama coachinga. U teorijama emocija se govori o biografskoj subjektivnosti kao metodi prilaženja i tumačenja naših osobnih emocija (naspram epistemološke subjektivnosti koja nastoji to sagledavati neosobno, znanstveno). Isto tako je fantazma veoma važna u Lacanovom modelu psihoanalize – on čak govori i o fundamentalnoj fantazmi kao temelju (pa i cilju) terapijskog postupka. I to bi mogli pojednostavljeno svesti na jednu izjavu Slavoja Žižeka kada kaže da je možda krivo pitanje što je virtualna stvarnost, već bi se trebali pitati što je stvarno u virtualnom. Pod virtualno ne mislimo samo na kompjutersku virtualnost, već u konačnici o moći i ulozi fantazme (imaginacije) u našoj psihi. Svi imamo svoje fantazme, više ili manje jasno izražene, i one možda otkrivaju nešto što je puno dublje povezano s našim bićem od onoga što mislimo da "stvarno" jesmo. U stvarnom životu imamo niz ograničenja, obaveza (posao, obitelj), moramo se ponašati prema normama i pravilima društva u kojem živimo. S druge strane svijet mašte i fantazije, pa i virtualni svijet nam omogućava da budemo ono što zapravo želimo. I na taj način nekako integriramo te elemente koje možda nemamo u stvarnom životu. Na webu možemo izabrati svoje novo ime, stvoriti sliku sebe koja nam se sviđa, možemo kreirati avatare kao naš identitet. Isto tako možemo fantazirati o sebi, maštati, možemo konstruirati (ili otkrivati) svoj vlastiti identitet. I ako malo razmislimo, na čudan način to je psihološki stvarnije od svakodnevnog života kojeg živimo...

Na taj način bi i "astrološka fantazma" bila taj posrednik između osobe najboljem (možda i idealnom) smislu, te svijeta u kojem "stvarno" živimo. Astrološka analiza može otvoriti u nama neke mogućnosti objašnjenja koje možda nismo znali (ili točnije nismo bili sigurni) da postoje kao mogućnosti – početi prepoznavati obrasce koji se protežu kroz razna životna područja i na taj način pronalaziti smisao tj. priču našeg života. I to nije nimalo banalan proces u kojem je neophodno učestvovanje i angažman samog čovjeka kako bi to donijelo neke koristi (spoznaje) u život osobe.

Pri tome, kada astrološki analiziram čak i poznate ili javne osobe, uvijek nastojim analizirati čitav život, i natalno i vremenski – jer se tek tada počinje pojavljivati obrisi neke priče, životni motivi koji oblikuju i povezuju nečiji život, pa čak i taj osobni mit. Ali do toga ne možemo doći ako analiziramo izdvojene događaje i fokusiramo se na tek jedno razdoblje. Tek kada sagledamo cijeli život, tj. cijeli horoskop, tada možemo početi povezati pojedine izdvojene događaje ili motive. I tu je astrologija iznimno korisna jer možemo pojedine događaje staviti u kontekst priče/motiva koji se odnose na cijeli život. A to povezivanje je zapravo unošenje smisla, integriranje izdvojenih iskustava u cjelinu koja nam je razumljiva i smislena. No to je slučaj otkrivanja životne priče kod analize poznatih (tj. javnih) osoba koje imaju neki javni (ili kolektivni) utjecaj ili značenje. Problem je što za takve osobe mi ne možemo znati što su stvarno doživljavali i kako su osobno pristupali stvarima jer ih nikada nismo susreli. Za takve osobe nemamo povratne informacije o njihovim osobnim iskustvima. Na neki načina nam je fokus na tijeku događaja u njihovim životima tj. biografiji. U svakodnevnom radu sa "običnim" ljudima imamo uvid i u njihove osobne (ili subjektivne) stavove i trebali bi stimulirati osobu da počne konstruirati tu svoju priču sama, a mi smo tu da je samo usmjeravamo ili dajemo naglasak na određene teme koje su naglašenije u horoskopu. Na taj način možemo pomoći osobi da u sebi formira (ili prepozna) obrasce za koje nisu mislili da su prisutni ili mogući, te da artikuliraju objašnjenja o kojima nisu do tada razmišljali. Osoba se na taj način može izmaknuti iz svojih svakodnevnih obrazaca prema novim životnim perspektivama, a to im može pomoći da prevladaju neke teške situacije ili stanja u kojima se nalaze. Prepoznavanje tih životnih motiva i njihovo povezivanje može biti jedna od ključnih koristi za osobu. U tom smislu može biti pomalo nezahvalno raditi, naprimjer, sa veoma mladim ljudima koji još nemaju dovoljno životnih iskustava da bi mogli kreirati takve poveznice (a često nemaju ni previše strpljenja za rad na sebi). Njima bi opis mogućih konflikata koje prepoznajemo u karti mogao djelovati kao potpuno pogrešnim (u toj fazi života). No opet im može biti korisno naći poneku potvrdu ili smjernicu u svom traganju za identitetom, za njihovom životnom pričom. Isto tako na ovaj način nije lako raditi kada ljudi dođu na konzultacije iz puke znatiželje jer tada nisu spremni za neku dublju analizu. No i u takvim slučajevima možemo vidjeti iz karte moguće motive - jer čak dolazak iz znatiželje prikriva neku potrebu ili traganje za nečim, tako da je uvijek do samog astrologa da pokrene taj proces ili zainteresira čovjeka.

Karma kao narativ

Čak i vrlo popularno područje "karmičke" astrologije čini mi se da često funkcionira na način spomenutog narativa tj. priče. Neki astrolozi na temelju karte konstruiraju priče o prošlim životima, o karmi... Koliko god vjerovao u reinkarnaciju, osobno ne volim o tome govoriti jer nema pouzdanog načina da to provjerimo. Karma (ili usud) je zapravo naš cijeli horoskop (a ne samo neki dijelovi karte) i veoma je jednostavno iskonstruirati priču o prošlom životu koju će osoba doživljavati kao svoju i blisku (nešto poput spomenutog osobnog mita). I u tom smislu je zapravo nebitno radi li se o prošlim životima ili ne. Problem je u tome što prečesto astrolog stvara tu priču, a ne sama osoba. Kada bi smo dopustili da sam klijent učestvuje u konstruiranju priče tada bi to moglo biti mnogo korisnije za osobu jer bi osoba počela u sebi tražiti te motive koji dotad možda nisu bili artikulirani – i to kroz priču o prošlim životima. U protivnom te priče o karmi ljudima služe više kao izgovori za štošta u ovom životu – upravo zato jer karmu većina doživljava kao nešto zapravo izvan njih, sudbinu stvorenu od kozmosa na koju ne mogu utjecati. Zato, primijetio sam, uspješni ili bogatiji ljudi često vole usvajati fatalistički pristup jer im je to svojevrsna potvrda kako njihovo bogatstvo ima "kozmičku" utemeljenost. Ali ako bi ljudi sami u sebi pronašli tu priču koja je dio njihovog subjekta (pa i identiteta) onda bi ju doživljavali kao nešto na što mogu utjecati i koja im pomaže u nalaženju poveznica pa čak i artikuliranju budućeg smjera života. Jer, možemo primijetiti, većina ljudi redovno govore i raspravljaju o prošloj karmi, a prečesto se zaboravlja na buduću karmu - zaboravljamo da mi u svakom trenutku života stvaramo i novu karmu. A to mi se čini puno važnijim za naše živote i razvoj. Gotovo je nebitno što smo bili u prošlom životu, bitno je kako strukturiramo ovoživotno iskustvo i u kom smjeru idemo. Zbog toga su mi oduvijek bile veoma zanimljive neke tehnike rebirthinga (tj. regresija) gdje se (u idealnoj situaciji) upravo to dešava: sama osoba pronalazi i doživljava slike iz prošlih života, a ne nameće im ih terapeut. No čak i ako sve to nema nikakve veze sa karmom, reinkarnacijom i prošlim životima, čak i ako je to puka priča ili metafora iz psihe koju smo konstruirali, ona se formira oko ključnih motiva osobe (tj. horoskopa) i može osobi pomoći da se suoči i otkrije razne osobne motive koji su inače možda prikriveni. To je približavanje toj fundamentalnoj fantazmi ili osobnom mitu koji je u središtu našeg identiteta, bez obzira ima li to ili nema veze sa prošlim životima. ...

Mnogo puta u prošlosti sam razgovarao s ljudima (pogotovo sa onima koji su mi više puta dolazili na konzultacije) i pokušavao im sugerirati neke stvari ili objašnjenja u vezi nekih životnih situacija (čak više puta). I oni jesu bili svjesni toga i razumjeli šta im govorim, ali kao da to nije vodilo nekom stvarnom pomaku u njihovim životima. No tek kada sam ih počeo puštati da sami dođu do nekih zaključaka, da ih sami izraze u govoru, tek tada se u njima počela dešavala reakcija kao da su prvi put to čuli i shvatili nešto o sebi. Dakle, po tko zna koji put ponavljam tu činjenicu da je velika razlika kada sama osoba dođe do nekih odgovora, u odnosu na situaciju gdje astrolog daje gotove odgovore. A horoskop je i dalje korisna referenca, "karta" koja nam može pomoći u usmjeravanju tog procesa traženja kroz razgovor. No u toj karti nikad nisu svi odgovori, niti astrolog može imati gotove odgovore na sva pitanja. Astrolog može pomoći osobi da se usmjeri na neke važnije probleme, da ih poveže sa drugim iskustvima, a onda da sama dođe do svojih odgovora i značenja. To je ono što mislim pod strukturiranje iskustava: povezivanjem različitih događaje (naprimjer za vrijeme sličnih tranzita u raznim vremenima), povezivanje područja života (naprimjer kako ljubavni život utječe na posao i sl.), a zatim i artikuliranje i nalaženje osobnih mitova i motiva tj. onoga što želimo (biti), upoznavanje i artikuliranje svojih emocija i iskustava... To je put ka integraciji iskustava i formiranju autentične osobnosti. U konačnici to vodi povezivanju (i pojašnjavanju) prošlosti, stvaranju smisla za sadašnjost i viziju budućnosti.

 

Nastavak:  Astrologija kao simbolička supstitucija